Nhập khẩu COVID-19 vắc xin và COVID-19 thiết bị y tế

. Pfizer
. Moderna
. Novavax
. Johnson & Johnson
. AstraZeneca

. Respirators (Made in the USA)
. Ventilators (Made in the USA)
American ONC Certified EHR

Không bao giờ đã có một thời gian tốt hơn cho Telemedicine và cho Virtual MD với uberYTE. Đăng ký dễ dàng, và bác sĩ sẽ chăm sóc cho bệnh nhân ngay lập tức trong thời gian rất ngắn.

example